Et forståelig språk er viktig også i faglige sammenhenger – mange kan være usikre på hva et ord innebærer og kvie seg for å spørre.Fra tidligere kvalitetsdager i NFKR vet vi at mange virksomheter bruker CSR eller CR istedenfor (virksomhetens) samfunnsansvar. I NFKR benyttes veldig ofte «compliance». ..

      Økt bruk av sertifiserte kvalitetsmedarbeidere gir gevinst for virksomheten,

for samfunnet og for den enkelte

Vi lever i tider med økt konkurranse og økende krav til kvalitet. Saker som når avisenes forsider, viser at oppfølging av kontrakter og egen virksomhetsstyring kan forbedres – og mediesakene er bare toppen av isfjellet.  Vi ser også en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner med sertifikater. En annen trend er at digitalisering og stadig raskere omstillinger gir både nye muligheter og nye trusler. Godt kvalitetsarbeid derved blir enda mer sentralt.

En moden frukt for å bedre virksomhetenes resultater og compliance (etterlevelse av egne og eksterne krav) – er å øke bruken av sertifiserte kvalitetsmedarbeidere. Har ikke virksomheten dette – er heldigvis veien kort hvis aktuelle medarbeidere allerede har høy fagkompetanse. I Norge og ellers i Europa finnes tilrettelagte, rimelige og skreddersydde sertifiseringsmuligheter innenfor en rekke kvalitetsområder; kvalitetsledelse, revisjonsledelse og risikoledelse.

Store, norske bedrifter i oljesektoren, i landbasert næring og i offentlige virksomheter har forstått dette og stiller krav til sertifisert kompetanse, men mange har ikke innført dette.

Vår anbefaling for aktuelle virksomheter er å stille relevante krav om sertifisert kompetanse ved ansettelser eller i forbindelse med medarbeidersamtaler. Har ikke aktuell søker eller medarbeider sertifisert kompetanse, kan det avtales at vedkommende skaffer seg aktuelle sertifikater i løpet av en avtalt periode.

For samfunnet gjør høyere grad av personellsertifisering innen områder der det er relevante behov at en ivaretar samfunnets felles ressurser på en bedre måte. Det blir også lettere å rekruttere dyktige medarbeidere på tvers av sektorgrenser.

For den enkelte som arbeider innen sikring, sikkerhet, beredskap, samfunnsansvar og miljø er det en fordel å være sertifisert og dermed kunne dokumentere kompetanse. Dette både for å godtgjøre at man er kvalifisert i nåværende stilling og for å skaffe seg en god posisjon for fremtidige jobber. I 2019 er det viktig å ha kvalitetsmedarbeidere med oppdatert kunnskap basert på internasjonale kvalitetsstandarder – av disse fremst Kvalitetsledelse ISO 9001 – 2015. En sertifisert kvalitetsrevisor har for eksempel den samme basiskunnskap enten virksomheten er basert i Norge eller Japan. Forskjellen på et sertifikat og et eksamensbevis fra en skole, er at sertifikatet skal fornyes – samfunnet og virksomheten vet derved at sertifikatinnehaveren har oppdatert og tilstrekkelig basiskompetanse. Når dette er sagt, er ikke en medarbeider med et eller flere personellsertifikater noen garanti for godt kvalitetsarbeid i en virksomhet – men sannsynligheten øker.

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Internasjonal gyldighet for personellsertifikater innenfor kvalitetsområdet er forankret i Norsk Akkrediterings avtaler med internasjonale akkrediteringsorganisasjoner.

Nyttige linker er www.nfkr.no  og  www.eoq.org .

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 15. februar 2019

             Ernst-Ole Solem, Styreleder NFKR og kvalitets- og beredskapssjef i Asker kommune      

Dag Wilhelmsen, NFKR Ambassadør og tidligere miljø- og kvalitetsansvarlig i Flytoget AS 

Ernst Ole Solem,  NFKR Styreleder

Dag Wilhelmsen, NFKR Ambassadør

         

———————————————————————————————————————

Om Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Norsk forening for kvalitet og risikostyring er basert på frivillig innsats fra fagpersoner og er Norges største nettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningens mål er å bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet.

Gjennom engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ påvirker NFKR utviklingen innen kvalitetsområdet i Europa. President i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen er daglig leder i NFKR Torolf Paulshus.

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 | Miljøledelse ISO 14001 | Lean 

 

      

Hva skjer med internasjonale standarder?

Standarder er en del av hverdagen for kvalitet- og risikoledere. NFKR deltar i spesialistgruppene i Standard Norge, og direkte i ISO hovedorganisasjon gjennom EOQ – European Organization for Qality – sine representanter. Og vi møter representanter for de største internasjonale standardiseringsorganisasjonene ute på de årlige EOQ Congressene. Vi har derfor førstehåndsinformasjon om hva som beveger seg i dette miljøet og konsekvensene av dette for aktører i Norge.

Den mest nyttige informasjonen mottar vi gjennom EOQ der våre europeiske kollegaer tar tiden og kostnadene med å delta i komiteene som utformer standardene, og ivaretar våre behov og ønsker. Vi mottar derfor regelmessig ferdiganalysert informasjon om utviklingen av standarden fra disse – som del av vårt EOQ medlemskap.

Mens standardiseringsverdenen er en enorm industri med svært mange deltagende organisasjoner, er hovedinteresssen for NFKR sine medlemmer standarder fra ISO – International Standard Organisation, www.iso.org. Dette er en privat organisasjon med hovedkontor i Sveits som har hatt stor suksess som samlingsted for mottak og harmonisering av nasjonale standarder. ISO dekker et globalt behov, og administrerer ca 3000 standarder. En hel del av disse fremstilles i Norge som Norske Standarder – NS.

Vi har nettopp fullført 5-8 års bølgen med oppdatering av de dominerende ISO standardene som er av størst interesse for NFKR medlemmer:

 • ISO 9000:2015 og 9001:2015 Ledelsessystemer. Denne er desidert mest utbredt. “Alle” myndigheter henter prinsipper for styring fra denne standarder, slik som styringskravene I den norske Petroleumslovgivningen, og IMO’s sikkerhet til sjøs som kom i 1996.
 • ISO 14000:2015 Miljøledelsessystemer
 • ISO 19011:2018 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer. Dette er industri standarden i “vår” del av næringslivet, lik den rollen som IIA og COSO retningslinjene i finansmiljøet.
 • ISO 31000:2018 Risikostyring, retningslinjer. Dette er den dominerende standarden innen risikoledelse.

Det er omfattende og krevende prosesser og verdensomspennende arbeidsgrupper som jobber med revisjoner av eksisterende standarder. Fornyingstakten er derfor ganske lav, typisk 8 år mellom hver hovedutgivelse.

For dere som deltar i kursene på NFKR Academy, får dere fullt innblikk i de nye standardene der. Våre EOQ krav baserte kurs og kompetansesertifisering er alle basert på de nyeste ISO standardene.

For de som er på vei inn i standardenes dunkle verden, vær oppmerksom på kraften og styrken i et koordinert standard begrepsapparat. Standardene er basert på dette. Se ISO 9000:2015, ISO 31000 og ISO 19011. Vi vil lage en egen artikkel om dette.

I tillegg er det de siste 5-8 år utviklet en hel del nye tematiske ISO standarder som hviler på prinsippene for ledelsessystemer i 9001 og risikoledelse i 31000.

Mer om dette i senere artikler.

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 10. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no

 

 

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 |

    Medlemmene vil ha mer av NFKR

Ørjan Slotterøy, NFKR aktive hovedstyremedlem og strategidirektør i Avinor, har vært ansvarlig for NFKR medlemsundersøkelse. Han forteller om svært nyttig tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene. Dette er generelt hyggelig lesning og gir gode korrektiver til strategi for, og drift av, foreningen. En av de gjennomgående trekkene er at medlemmene ønsker flere NFKR aktiviteter lokalt.

Resultatene er allerede tatt i bruk for å korrigere NFKR strategi om produkter og tjenester. I neste styremøte 4. desember skal medlemsundersøkelsen tas i bruk for å fastelegge de faglige rammene for de fremtidige NFKR konferansene. Så vi lytter til våre medlemmer.

 

Vinner av trekningen av gratis konferansedeltakelse/kursdag blandt deltakerne annonsert på VK-2018 Bristol 8.november

 

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 5. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no

 

Vi får jevnlig spørsmål angående sertifisering:

 1. Hva er det?
 2. Hvilken nytte kan sertifikatinnehaveren ha av det?

Wikipedia sier:

 • En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering.

Det tilbys 3 typer sertifisering i markedet:

 1. Kompetansesertifisering (person) – bl.a. EOQ kompetansesertifisering (se sertifisering PRU eoq.org )
 2. Produktsertifisering (objekt)
 3. Systemsertifisering (organisasjon)

Hensikten med kompetansesertifisering er å sikre et visst faglig nivå på egne eller leverandørers medarbeidere. F.eks. revisorer for ledelsesystemer. Mange større organisasjoner har innført krav til kompetansesertifikater for egne medarbeidere før de kan benyttes i eksterne systemrevisjoner.

Viktige forhold:

Et sertifikat:

 • Som visuelt bevis på en sertifisering benyttes et dokument – ofte kalt et sertifikat. Her beskrives hva sertifiseringen gjelder, utsteder, gyldighet på tid, betingelser og praktiske begrensninger.

Et krav for sertifiseringen:

 • En sertifisering er alltid mot et krav som f.eks. en standard. For system, – og kompetansesertifisering, kjenner vi at ISO 9001 veldig ofte er involvert i mange sertifiseringer

Et rammeverk for sertifiseringen:

 • Kompetansesertifisering gjennomføres iht betingelser, krav og prosesser for å sikre at verdien av sertifiseringen oppnås. Bruk av ulike typer eksamener er en del av dette.

Kandidatens bakgrunn:

 • EOQ kompetansesertifikater setter krav til erfaringsnivå og opplæring hos kandidatene før det gis adgang til sertifisering.

Hvem som helst kan starte sin egen sertifiseringsvirksomhet. Det gjelder bare å finne kunder som er villig til å betale. I realiteten er det de store internasjonale sertifiseringsregimene med stor utbredelse som er interessante å benytte. En del av verdien av sertifikatene er at de blir gjenkjent både nasjonalt og helst globalt. EOQ kompetansesertifikatene er blandt de mest utbredte og aksepterte. Kunder setter gjerne egne krav til hvilke kompetansesertifikater de ønsker fra leveransdørene.

Sertifisering er en global industri av enormt og variert omfang. Det er myriader av ulike sertifiseringsprodukter innen hver av disse tre sertifiseringstypene. Velkjente DNV GL (Det norske Veritas), Lloyds Register, ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas) er deler av denne globale industrien.

Men det er også NFKR og 14 and søsterorganisasjoner i EOQ, og NFKR Academy tilbyr godkjente kurs som gir anledning til eksamener og sertifisering.

NFKR har kompetansesertifisering som del av sin grunnleggende ide og formål, at det er del av vår strategi.

 

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 1. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no

 

 

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 |

Vår samarbeidsforening IIA har oppdatert veilederen for risikosstyring.  Vi har gleden av å få dele denne med våre medlemmer, og kan opplyse at vår  kursleder  i risikostyring Ayse Nordal NFKR Academy har vært aktiv deltaker i utarbeidelse av veilederen.

Vi viser til  Internrevisorforeningens artikkel og omtale;

“Veileder for Risikostyringsfunksjonen som ble utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk, er nå oppdatert. Det er i denne omgang ikke snakk om vesentlige endringer, men oppdatere veilederen med endringer som er gjort i rammeverk for COSO ERM og ISO 31000.

Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

   Veilederen kan du lese her; 2018-IIA-Veileder-for-Risikostyringsfunksjonen

FORORD til Veileder for Risikostyringsfunksjonen
Dokumentet “Veileder for Risikostyringsfunksjonen” er utarbeidet av en arbeidsgruppe som
jobber innen fagfeltet risikostyring i ulike bransjer. Arbeidsgruppen er en ad hoc komité i
Nettverk risikostyring i IIA Norge.
IIA Norge retter en stor takk til følgende personer for utarbeidelse av veileder og innarbeidelse
av høringssvar:
– Ayse B. Nordal, Undervisningsbygg Oslo KF
– Martin W. Stevens, Gjensidige
– Ole Martin Kjørstad, Norges Bank
– Petter Kapstad, Equinor

Arbeidsgruppen har hatt som mål å beskrive risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver,
samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan
også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar
lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon
eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

Fremdriften i utarbeidelse av denne veilederen har fått betydelig drahjelp fra strukturen og utforming
av “Veileder for Compliancefunksjonen” utgitt av Norges Interne Revisorers Forening
(NIRF) i 2015. Det rettes en stor takk til de som arbeidet frem den veilederen.
Veilederen ble først utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk.

Veilederen har nå blitt gjort tilgjengelig og distribuert både i Norge og gjennom IIA-foreninger i Europa. Det er ikke
fremkommet tilbakemeldinger som tilsier behov for vesentlige endringer, men det er i mellomtiden
utgitt nye rammeverk for COSO ERM og ISO 31000. Det er hovedsakelig på dette området
at oppdateringer er laget i denne 2018 versjonen av veilederen.

 

 

 

Her finner du innholdsfortegnelse og omtale av den reviderte standarden ISO 19011:2018(en) – Guidelines for auditing management systems

«Hvordan kan vi bruke data og informasjon til å ta bedre beslutninger?»

Den 18. januar 2018 inviterte vi til fagsamling med fokus på EU direktivet som settes i kraft fra mai-18. Fra møtet kan du som medlem kan du få tilgang på innleggene fra  bl.a. Hallstein Husand, Datatilsynet, Pia V. Jøsendal, DIFI og Per Myrseth, DNV GL

Tema for møtet; hvordan informasjon behandles og hvordan den påvirker våre virksomhetsprosesser.

 «Big data eller informasjon – Personvern og GDPR»

Datatilsynet – GDPR regelverk

se GDPR (link bilde)

«Hva må til for at virksomheter evner å utnytte data som driver for å skape kvalitets og konkurransemessige fortrinn samt å ta bedre beslutninger?»

• Informasjon som produksjonsmiddel
• Big data
• GDPR
• Risikostyring
• Datakvalitet og prosesstyring

På NFKR web-sider kan du lese mer om tema, foredragene og foredragsholderne- se program/omtale her ..

Gratis tilgang på web-versjon av ISO magasinet ISO Focus

ISO Focus available free online –  the electronic edition of ISO’s magazine ISO Focus+ is available for consultation and downloading free of charge from the ISO Website  http://www.iso.org/isofocus.

This month in ISOfocus

In the cloud

Cloud computing is quite possibly the hottest, most discussed and often misunderstood topic in IT today. This revolutionary concept has reached unexpected heights in the last decade and is recognized by governments and private-sector organizations as major game-changing technology.

In the January/February 2015 ISOfocus issue, we address some of the basic questions surrounding cloud computing (including the savings and business utility the technology can offer). We also explore security concerns of the cloud services industry and how these are addressed by ISO/IEC 27018, the first International Standard on safeguarding personal data in the cloud.

 ISO

Bilaget i DN onsdag 13.mai omhandler Risikostyring – se leder og NFKR annonse.

Vedlegg –  Risikostyring bilag til Dagens Næringsliv den 13. mai 2009 ligger tilgjengelig på medlemssidene. Logg deg inn for å få tilgang