Hopp til verktøylinje

K&R spørretime

Etter mange forespørsler lanserte vi våren-21 K&R spørretime der medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse. Våre fagressurser vil diskutere temaene som godt forberedte innlegg basert på forankring i både teori og praksis.

Derfor:

 • send dine spørsmål til oss
 • vi samler opp flere spørsmål
 • vi kaller dere inn til en times Teams møte med innlegg og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi setter opp nye spørretimer ihht medlemmenes innspill og diskusjon. Følg med på vår arrangement kalender

Påmelding og tema for nye spørretimer, se under
——————————————————————-

K&R Spørretime RISIKO

  Send dine spørsmål her


Ayse Nordal, KRN Ambassadør og kursleder,  er vår ressurs og leder spørretimen Risikostyring

les om Ayse her

Vi takker for gode innspill til diskusjon. Temaene, med et utvalg av innsendte spørsmål, finner du under. Spørretimen vil fungerer som et webinar der vår fagressurs Ayse Nordal tar for seg diskusjons-spørsmålene med en generisk og –  som alltid – godt dokumentert tilnærming med gode eksempler.

Risiko Spørretime


24. aug-22 kl 11:00

Ledelsens gjennomgåelse og risikostyringens plass i ledelsens gjennomgåelse

Sted: Digitalt via Teams, lenke sendes påmeldte fortløpende

Vi har mottatt følgende spørsmål;

Fra Vestre Viken HF har vi i en årrekke jobbet med Ledelsens gjennomgang (LGG). Deler av vårt foretak er ISO sertifisert og vi har utarbeidet en «sjekkliste/mal» for LGG felles for våre 8 klinikker med underliggende avdelinger som tilfredsstiller ISO krav. LGG gjennomføres årlig med nok fortsatt en opplevelse av kun å «måtte rapportere» uten at det gir den store meningen for mange ledere.

Vi vet at flere andre Helseforetak har det på samme måten.

———

Innsender ønsker også å få innspill fra andre bransjer om hvordan de jobber med LGG og hvordan det brukes i forhold til annet type rapportering. Vi ønsker tips og råd til at det blir et meningsfullt verktøy for virksomhetsstyringen. (Innspill også til VK konferansen høst-22)

Pending tema

3 SPØRSMÅL for Spørretime Risiko (UNN) 

 1. COSO-rammeverket er brukt som grunnlag for DFØs metodedokument «Risikostyring i staten». Har du noen erfaringer med DFØs metodedokument, bruk av kritiske suksessfaktorer (driverdiagram) for strategiske mål og effektivitets-/kvalitetsmål? Kjenner du til andre aktuelle tilnærminger til risikostyring på overordnet nivå?
 2. Strategisk risikostyring for privat sektor er gjerne forbundet med markedskonkurranse og investeringer. For offentlig sektor har begrepet strategi en annen betydning? Hvordan skal strategibegrepet forstås for en offentlig virksomhet, og hvordan skal strategisk risiko forstås?
 3. Risikostyring på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå skal henge sammen (helhetlig risikostyring). Utfordringer med ERM-tilnærmingen kontra den tradisjonelle tilnærmingen? Hvordan koble risiko forbundet med virksomhetens aktiviteter (operasjonelt nivå) med virksomhetens mål og strategi (strategisk nivå)?

—————

Har du andre forslag – send oss dine forslag og spørsmål

Følg med på QRN.no arrangement kalender

I nyheter/blogg finner du også artikkelen (eng.) Ayse har forfattet relatert til tema tatt opp i spørretimen.

Pris pr deltaker NOK 450,-  / Gruppepris: Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

Noen tilbakemeldinger fra første spørretime Risiko

 • RT; Jeg har fått gode svar på mitt spørsmål (smile)
 • ​PC; Veldig interessant! (yes)
 • ​MS;Tusen takk for godt foredrag:)
 • ​LH; Når er neste spørretime?
 • HE; Dette er bra og effektivt. Veldig konkret i forhold til de spørsmål vi møter ute og som vi vet kvalitetsledere er usikre på. Egentlig litt rart at det ikke var flere deltagere. Mer av dette😊

K&R Spørretime KVALITET

 Send dine spørsmål her 

Forslag til tema Spørretimen Kvalitet tema Prosesser. Har du andre forslag – send oss dine forslag og spørsmål

Følg med på QRN.no arrangement kalender

Pris pr deltaker NOK 450,- / Gruppepris: Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

Neste spørretime

Vi takker for relevante spørsmål, deltakelse og svært gode tilbakemeldinger.

Vi samler opp spørsmål fra våre medlemmer /kursdeltakere i venstre kolonne, og forbereder spørretimene i henhold til innspill. Følg med på vår kalender, invitasjon/påmeldingsmulighet kommer fortløpende

Dato / tid for neste time kommer her 

HISTORIKK

Vi har samlet opp tidligere tema/innspill som har blitt ivaretatt og diskutert (presentasjon er tilsendt deltakerne)

(juni-22) tema Risikostyring – muligheter

Fra Telenor har vi blitt oppfordret til å ivareta temaet inklusive spørsmålet Hvordan jobber vi med positiv riskostyring?

AGENDA;

 1. Helhetlig risikostyring og positiv risiko (oppside)
 2. Kan risiko være positiv?
 3. Hvorfor ser enkelte miljøer bort fra positiv risiko?
 4. Har vi verktøy til å studere positiv risiko?
 5. Hvordan kan vi identifisere mulighetene?


(jan-22) tema Sårbarhetsanalyse

Vi har mottatt følgende spørsmål (fra AkerBP, Politiet og Trondheim kommune)

 • Har dere anbefalinger for sårbarhetsanalyse?
 • Hvilke verktøy er best for å identifisere og analysere sårbarheter? Om dere kan anbefale et par gode bøker om sårbarhetsanalyser?
 • Hvordan kan sårbarhet virke på sannsynlighet (jmf NS5814)? Burde det ikke heller være omvendt?
 • Ved arbeider med ROS opp mot sårbarhet kommer spm om rotårsaker Hvor “dypt” må/bør  man grave/gruble.  Ser en sammenheng med sårbarhet og rotårsaker. Dette gjelder ROS opp mot miljø og tekniske analyser.

AGENDA

 1. Hva er sårbarhet ?
 2. Sårbarhetsanalyse virksomhet
 3. Sårbarhetsanalyse- IKT
 4. Sårbarhetsanalyse- personvern
 5. Sårbarhetsanalyse-miljø

Det ble gitt referanser til kilder og eksempler

———————————

(jan-22)  sp.mål mottatt fra Nye Veier;

 1. Er usikkerhetsstyring og risikostyring samme ting? Er definisjonene bl.a her prosjektnorge.no fortsatt relevante?
 2. Hvorfor blandes alle type risikoer i et stort regneark uten klassifisering?
 3. Er ikke det behov for å koble risikostyring til kvalitetsledelse?
 4. Hvilket verktøy/beste praksis finnes for å kunne arbeide med risikoer i forhold til prosesstrinn og analysenivå?
 5. Hvordan velger vi teknikker og hvordan klassifisere disse

(aug-21)  – Kontinuitetsplan og positiv risiko

 1. Kontinuitetsplan
 2. Hva sier ISO, COSO og FERMA om positiv risiko
 3. Hvordan jobber vi med positiv risiko

Innspill til tema, grunnlag for spørretimen/foredrag:

 • Har dere gode eksempler på oppsett for Business Continuity Plan? Eksempel på risk matrise som brukes i denne forbindelse?
 • Positiv Risiko, hvor finner vi dette i standarder og rammeverk?
 • Hvordan jobber vi med positiv risiko

Muligheter / Positiv Risk 

Andre innspill (Sykehusinnkjøp); Synes spesielt forelesningene om risikostyring til Ayse B.Nordal var veldig gode og vil i den anledning gjerne spille inn et mulig neste emne. Det ble flere ganger i spørretimene til Ayse nevnt at risikovurderinger også kan/bør innbefatte muligheter og ikke bare negative risikoer. Er det mulig å vise hvordan dette med muligheter i risikovurdering i praksis kan gjøres? Dvs. vise konkret hvordan man ivaretar mulighetene, hvordan man setter de inn i matriser slik man gjør med ordinære risikoene, hvilke skalaer (1 – 5 nivåer, dvs. 5 x 5-matriser her også?) og farger man evt. kan bruke, hvordan følger man opp mulighetene osv.

Risk; threat & opportunities

Andre innspill (KM v/EJ);  Risk & opportunities benyttes av mange. Hva sier ISO 3100 standard om RISK? Hvorfor er det ikke Risk & opportunities som Ayse så tydelig poengterte på kurset?

—————

(april 2021) –  4 spørsmål blir ivaretatt på Spørretimen Risiko

1) Det er ikke så vanskelig å liste opp risikoer (trusler hovedsakelig) i, for eksempel, et risikoregister, men det er mer utfordrende å få en aktiv og kontinuerlig bruk av dette og oppdatering av tilknyttede aksjoner. Har noen gode tips til effektive prosesser rundt dette eller verktøy som egner seg bedre enn andre?

2) Det er ganske vanlig å kun tenke på trusler (hva kan gå galt) når man sitter i risikogjennomganger. Hvordan kan man snu tankesettet til deltagerne til også å se etter muligheter / oppsider?

3) … litt vrient når man i sikringsrisikovurdering skal kombinere Verdi, Trussel og Sårbarhet for å anslå Risiko (ved bruk av trefaktormodellen). Hvordan?

4) Hvordan kunne vi definert konsekvens kategoriene for psykososialt arbeidsmiljø?

———————

( april 2021)  – Risk Management ressurser  

 • Hvor bør/skal risikostyringsressurser plasseres i organisasjonen?
 • Hvilke krav/veiledning sier standarder og rammeverk om RM ressursene og deres rolle?

———————

(mars 2021) – Risiko matrise

Hvordan setter vi konsekvens- og sannsynlighetsskala?
————————-

Kvalitet og Risiko Norge