Begrepsbruk for kvalitet og risiko

Kan din virksomhet bruke ord som blir lettere forstått enn for eksempel «compliance»?

Et forståelig språk er viktig også i faglige sammenhenger – mange kan være usikre på hva et ord innebærer og kvie seg for å spørre.

Fra tidligere kvalitetsdager i NFKR vet vi at mange virksomheter bruker CSR eller CR istedenfor (virksomhetens) samfunnsansvar.

I Norsk forening for kvalitet og risikostyring benyttes veldig ofte «compliance». De fleste som jobber med kvalitet og virksomhetsstyring i norske virksomheter, vet godt hva compliance er (og den underliggende betydning som er å sikre at gjeldende regler følges/å følge utviklingen i virksomhetens risiko i forhold til lovmessige og interne krav/rammer).
Problemet er at compliance er et ord som “ikke-fageksperter” ikke forstår betydningen av, selv om ordet får en stadig større utbredelse i Norge –  i stillingsannonser, fagartikler og i årsrapporter.
Spør gjerne dine kollegaer eller venner og familie hva «compliance» er og du vil  oppdage at kjennskapen er meget lav.

Språkrådet har bekreftet at vi kan bruke deres ordforklaring:

“Regeloppfyllelse” vet vi brukes som oversettelse av “compliance”, i tillegg til “etterlevelse” og “samsvar”. Også “regeletterlevelse” og “etterlevelse av regler” brukes, og det er kanskje de mest selvforklarende av oversettelsene, for det handler jo om å etterleve regler. Kanskje kan det være et alternativ til “regeloppfyllelse”?
“Samsvarssikring” fungerer også, men det er ikke en like vanlig oversettelse av “compliance”.

NFKR har fått en kontaktperson i språkrådet som skriver:

«Språkrådet har flere ganger deltatt i arbeidsgrupper som tar for seg terminologi og fagspråk på bestemte fagområder, og det kan ofte være nyttig å se på ord og uttrykk i sammenheng og diskutere dem i slike arbeidsgrupper. Da kan Språkrådet bidra som en språkfaglig/terminologifaglig diskusjonspartner og hjelpe dere med å finne gode løsninger. Hvis det er slik at dere har en del ord der dere kan trenge litt bistand fra oss, så kan en slik måte å gjøre det på, være vel så effektiv som e-postutvekslinger. I møter har vi mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser, stille spørsmål og se begrep i sammenheng.»

Er det grunnleggende uklarheter rundt bruk av enkelte kvalitet og risikobegreper kan det være aktuelt å ha dette som emne på et NFKR-arrangement?

Har du selv noen begreper, som for ansatte, kunder eller leverandører er vanskelig å forstå, innenfor kvalitet og risiko kan du sjekke ISO-9000 standarden om terminologi eller spørre på sporsmal@sprokradet.no eller sende en e-post til dagw1955@gmail.com  for håndtering i NFKR-regi.

          Dag Wilhelmsen, NFKR Ambassadør og tidligere miljø- og kvalitetsansvarlig i Flytoget AS