, , , ,

Hvorfor bruke sertifiserte kvalitetsmedarbeidere

      Økt bruk av sertifiserte kvalitetsmedarbeidere gir gevinst for virksomheten,

for samfunnet og for den enkelte

Vi lever i tider med økt konkurranse og økende krav til kvalitet. Saker som når avisenes forsider, viser at oppfølging av kontrakter og egen virksomhetsstyring kan forbedres – og mediesakene er bare toppen av isfjellet.  Vi ser også en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner med sertifikater. En annen trend er at digitalisering og stadig raskere omstillinger gir både nye muligheter og nye trusler. Godt kvalitetsarbeid derved blir enda mer sentralt.

En moden frukt for å bedre virksomhetenes resultater og compliance (etterlevelse av egne og eksterne krav) – er å øke bruken av sertifiserte kvalitetsmedarbeidere. Har ikke virksomheten dette – er heldigvis veien kort hvis aktuelle medarbeidere allerede har høy fagkompetanse. I Norge og ellers i Europa finnes tilrettelagte, rimelige og skreddersydde sertifiseringsmuligheter innenfor en rekke kvalitetsområder; kvalitetsledelse, revisjonsledelse og risikoledelse.

Store, norske bedrifter i oljesektoren, i landbasert næring og i offentlige virksomheter har forstått dette og stiller krav til sertifisert kompetanse, men mange har ikke innført dette.

Vår anbefaling for aktuelle virksomheter er å stille relevante krav om sertifisert kompetanse ved ansettelser eller i forbindelse med medarbeidersamtaler. Har ikke aktuell søker eller medarbeider sertifisert kompetanse, kan det avtales at vedkommende skaffer seg aktuelle sertifikater i løpet av en avtalt periode.

For samfunnet gjør høyere grad av personellsertifisering innen områder der det er relevante behov at en ivaretar samfunnets felles ressurser på en bedre måte. Det blir også lettere å rekruttere dyktige medarbeidere på tvers av sektorgrenser.

For den enkelte som arbeider innen sikring, sikkerhet, beredskap, samfunnsansvar og miljø er det en fordel å være sertifisert og dermed kunne dokumentere kompetanse. Dette både for å godtgjøre at man er kvalifisert i nåværende stilling og for å skaffe seg en god posisjon for fremtidige jobber. I 2019 er det viktig å ha kvalitetsmedarbeidere med oppdatert kunnskap basert på internasjonale kvalitetsstandarder – av disse fremst Kvalitetsledelse ISO 9001 – 2015. En sertifisert kvalitetsrevisor har for eksempel den samme basiskunnskap enten virksomheten er basert i Norge eller Japan. Forskjellen på et sertifikat og et eksamensbevis fra en skole, er at sertifikatet skal fornyes – samfunnet og virksomheten vet derved at sertifikatinnehaveren har oppdatert og tilstrekkelig basiskompetanse. Når dette er sagt, er ikke en medarbeider med et eller flere personellsertifikater noen garanti for godt kvalitetsarbeid i en virksomhet – men sannsynligheten øker.

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Internasjonal gyldighet for personellsertifikater innenfor kvalitetsområdet er forankret i Norsk Akkrediterings avtaler med internasjonale akkrediteringsorganisasjoner.

Nyttige linker er www.nfkr.no  og  www.eoq.org .

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 15. februar 2019

             Ernst-Ole Solem, Styreleder NFKR og kvalitets- og beredskapssjef i Asker kommune      

Dag Wilhelmsen, NFKR Ambassadør og tidligere miljø- og kvalitetsansvarlig i Flytoget AS 

Ernst Ole Solem,  NFKR Styreleder

Dag Wilhelmsen, NFKR Ambassadør

         

———————————————————————————————————————

Om Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Norsk forening for kvalitet og risikostyring er basert på frivillig innsats fra fagpersoner og er Norges største nettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningens mål er å bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet.

Gjennom engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ påvirker NFKR utviklingen innen kvalitetsområdet i Europa. President i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen er daglig leder i NFKR Torolf Paulshus.

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 | Miljøledelse ISO 14001 | Lean