Hopp til verktøylinje

Verdens Kvalitetsdag 2018 Hotel Bristol den 8.november – program og presentasjon av foredragsholdere

Årets konferanseprogram har et høyt faglig fokus innen både informasjonsbehandling og datakvalitet, robotisering og nye trender.  Kjente og profilerte næringslivsledere og fagspesialister gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss. 

Verdens Kvalitetsdag 2018 program – et tettpakket faglig program finner du tilgjengelig her!

Kjente og profilerte næringslivsledere og fagpersoner gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss:

Vi åpner konferansen med et spennende foredrag «Buckle your seatbelts» – Digital transformasjon og cybersikkerhet med Kristine Beitland, direktør for Corporate Affairs Microsoft Norge. Innen tema digitalisering og Big Data vil grunnlegger og adm.dir for Cognita Dr John  Lervik gi oss innblikk og syn på fremtidige forretningsmodeller.

Vi deler oss og fortsetter med to strømmer fullspekket med kunnskaps- og erfaringsdeling. Strøm 1 holder blikket på Risiko, Cybersikkerhet og Big Data, der vi får foredrag fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM, fra NUPI får vi dele petroleumssektorens utfordringer, og DNV GL gir oss innblikk i hvordan datakvalitet og informasjonsbehandling blir ivaretatt ved kvalitetssikring av Big Data. Strøm 2 vil gi oss tanker og ideer rundt nye løsninger, både fra prosjektleder i Nasjonalt velferdsprogram og fra kvalitetsledelse i helsetjenesten ved Dr. Lindahl, divisjonsdirektør fra Ahus/professor fra UIO. I tillegg vil vi dele praktiske erfaringer med kvalitetsledelse og Business Improvement fra maritim sektor ved Rolls-Royce.

Vi avslutter dagen med Avinor som vil runde av konferansen med tema Remote Tower Services  “Neste generasjons flysikringstjeneste på lufthavner – innovasjon, teknologi og sikkerhet” .

Et fullspekket faglig program for dagen ligger tilgjengelig her, dette oppdateres kontinuerlig.

Kom – hør og lær!

FOREDRAGSHOLDERE: (flere omtaler kommer…)

Kristine Beitland sitter i ledelsen i Microsoft Norge som direktør for Corporate Affairs

Tidligere medlem av regjeringens Digital Sårbarhetsutvalg (Lysne I). Styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSiS), Amcham Norge og SmartCity Bærum. Tidligere direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). 16 år i politiet. Leder for Organisert Kriminalitet i Politidirektoratet, avdelingsdirektør i Politiets Utlendingsenhet og en tidligere aktor og påtaleleder for Oslo politidistrikts største påtalegruppe.

«Buckle your seatbelts» – Digital transformasjon og cybersikkerhet

Vi går inn i en ny verden med tingenes internett der brukeropplevelsen skjer på tvers av alle digitale enheter, kunstig intelligens hvor dataene er valutaen som gjøres om til kunnskap og fordeles ut på alle disse digitale enhetene, og en endret logikk der skytjenester er kjernen i fremtidens databehandling. Digital transformasjon er Norges billett inn i fremtiden.

Teknologien byr på et hav av muligheter: økt innovasjon og konkurransekraft, effektivisering, smarte og brukervennlige løsninger, men har liten betydning eller ingen betydning om de ikke er til å stole på. For at digitaliseringen skal lykkes, må sikkerheten være på plass. Mange er bekymret for nye sårbarheter og nye angrepsflater. Potensialet for misbruk av makt er et problem vi må forholde oss til å ha bevissthet rundt. Har cyber blitt vår nye «battelfield»?

Dr. John M. Lervik, Grunnlegger og Administrerende direktør i Cognite

Dr. John Markus Lervik har ansvaret for selskapets strategiske retning. Lervik har doktorgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor han ble tildelt Esso-prisen for beste doktorgrad i 1996/97. Allerede i 2005 ble Lervik nevnt som en av innovatørene i den prestisjetunge «Forbes E-Gang». Før han grunnla Cognite, var Lervik medstifter av Fast Search & Transfer (FAST) i 1997. Her fungerte han som CTO i 2001 og deretter som administrerende direktør frem til Microsoft kjøpte selskapet i 2008. Etter oppkjøpet fungerte han som bedriftsdirektør for virksomhetssøk i Microsoft frem til 2009. I 2010 grunnla Lervik også Cxense ASA; et programvareselskap som ble notert på Oslo Børs i 2014.

«Fremtidige forretningsmodeller basert på digitalisering og Big Data» 

Hvordan deling av data vil fundamentalt endre forretningsmodellene i olje- og gass. Deling av data har allerede begynt å revolusjonere Norsk oljesektor. Tilgang på løpende data endrer forretningsmodellene mellom operatør og leverandør og Aker BP er den første som har signert en ytelsesbasert kontrakt på sokkelen med pumpeleverandøren Framo. Lundin er den første operatøren til å inngå en avtale om datadeling på tvers av oljefelt. Datadeling er allerede i gang med å endre industrien og skape morgendagens vinnere.

Kristin Standal, Prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram

KS Forskning, innovasjon og digitalisering

“Velferdsteknologi – et bidrag til kvalitet i helse- og omsorgstjenestene”

Velferdsteknologi er sett på som et viktig virkemiddel for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester i fremtiden. Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at norske kommuner tar i bruk velferdsteknologi som en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Innføring av velferdsteknologi berører flere sektorer i kommunene og utfordrer dagens måte å yte tjenester på. Dette krever kvalitets- og endringsledelse.

Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar Thon har vært ansatt i NSM siden 2003.  Roar er en prisbelønnet* foredragsholder. Med over 1000 foredrag om sikkerhet i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Roar snakker/skriver jevnlig om sikkerhet og personvern på NSMs podcast og sikkerhetsblogg.
*ITAKT-prisen 2012 og OSPA-prisen 2018 for Fremragende sikkerhetsrådgiver.

“Risiko og cybersikkerhet»

Skal vi lykkes med digitalisering er vi avhengig av tillit til at løsningene er sikre, trygge og fungerer når vi trenger dem. I det perspektivet blir sikkerhet en særdeles viktig faktor. Samtidig er det viktig å forstå at sikkerhet ikke bare handler om teknologi, men like mye om mennesker og prosesser.

Anne Karin Lindahl, Divisjonsdirektør i kirurgisk divisjon på Akershus universitetssykehus og professor dr med i avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UIO

AKL er kirurg, dr med og professor ved UiO i tillegg til sin stilling som divisjonsdirektør for Kirurgisk divisjon ved Akershus Universitetssykehus. Hun har gjennom sin stilling ved UiO og sine lederstillinger blant annet ved Bærum sykehus, Helse Sør-Øst RHF, Kunnskapssenteret og Folkehelseinsituttet, arbeidet med fagområdet kvalitet og kvalitetsforbedring på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lindahl tvitrer (@AKLOslo) om pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, helseledelse- og litt om helsepolitikk.

“Kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse i helsesektoren”

Hun vil i sitt foredrag snakke om kvalitetsforbedring i helsesektoren, om pasientsikkerhet og  kvalitetsledelse, og komme med eksempler som viser viktigheten av fagområdet.

Lars Gjesvik, NUPI

Lars Gjesvik er forskningsassistent for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, med et hovedfokus på cybersikkerhet.

Han er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert internasjonale studier og historie. Hans forskningsinteresser er knyttet til cybersikkerhet og cyberkrigsføring.

“Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?”

Digitale sabotasjeangrep mot kritisk infrastruktur er sjeldne, men sees stadig oftere i forbindelse med internasjonale kriser og konflikter. Risikoen for cyberangrep må derfor vurderes med utgangspunkt i dagens sikkerhetspolitiske bilde, med særlig vekt på den geopolitiske utviklingen vi ser i Europa.

Norges olje- og gassleveranser til Europa kan – i en internasjonal krisesituasjon – bli utsatt for angrep som er av en helt annen størrelse enn de digitale angrepene som offentlig og privat sektor opplever daglig. Er Norge godt nok sikret for et slikt sabotasjeangrep?

   CYBER ….

Per Myrseth, seksjonsleder for Data Management Competence Centre hos  DNV GL. Har ansvar for DNV GL sine metoder og tjenester innen data management, data kvalitet og data vasking. Dette inkluderer tjenester på DNV GL sin Veracity plattform.

Kvalitetssikring av “Big Data”

  • Når data blir virksomhetskritisk produksjonsmiddel som gir konkurransefortrinn, hvordan etablerer og sikrer man kvalitet og risikostyring?

Nye anvendelser forutsetter fokus på kvalitetssikring og risikostyring av data som innovasjonsdriver og produksjonsmiddel. Data management dreier seg om å utnytte de data man har og skape de data man trenger. Presentasjonen vil vise eksempel på erfaringer, forbedrings-roadmaps, metoder og verktøy. Erfaringer fra maritim, olje & gass, energi, oppdrett og helse.

Øyvind Lervåg,  Rolls-Royce 

Øyvind Lervåg er Quality, HSE and Business Improvement Leader i Rolls-Royce Marine Brattvåg.

Han har vært i Rolls-Royce siden 2007 og har totalt ca 25 års arbeidserfaring innen industri og tjenesteyting. Dette inkluderer ansvar for operasjonelt salgs-, prosjekt- og kontraktstyring, kvalitet, HS & E og forbedringsarbeid.

Øyvind har spesialisert seg på bruk av metoder og modeller innen Process Excellence, Lean Six Sigma og Problem Resolution.

Kvalitetsledelse – Business Improvement

Hva vet vi om virksomheten vår, hvordan styrer vi virksomheten i riktig retning? Hvilke type kultur ønsker vi å fremheve for å lykkes bedre? Hvilke problemstillinger må vi ta fatt og i hvilken rekkefølge? Har organisasjonen full support fra ledelsen til å gjennomføre? Evner organisasjonen å levere det ledelsen ønsker? Har vi den riktige kompetansen? hvilke kunder er våre mest verdifulle og hvorfor de er viktige?

foto: Saab

Torbjørn Henriksen, Solution Manager Avinor Remote Tower program,

Torbjørn Henriksen har bakgrunn som flygeleder og mer enn 35 års erfaring fra flysikringstjenesten i Luftfartsverket og Avinor. Han har arbeidet i både kontrolltårn og kontrollsentraler og innehatt flere lederfunksjoner knyttet til utdanning og trening og ledelse av forretningsområder for lufttrafikktjenesten. Han har også hatt ansvaret for kunderelasjoner i Avinor Flysikring gjennom flere år og har arbeidet tett med lufthavner, flyselskaper, helikopterselskaper, Forsvaret og andre brukere av norsk luftrom. Torbjørn arbeider nå innenfor Remote Tower programmet som solution manager med ansvar for endelig fastsettelse av operative designløsninger.

“Neste generasjons flysikringstjeneste på lufthavner – innovasjon, teknologi og sikkerhet”

Avinor gjennomfører den største endringen for levering av flysikringstjenester til lufthavner noen sinne. Konsernet har tatt en overordnet strategisk beslutning om å implementere fjernstyrte tårntjenester på 15 lufthavner og sentralisere tjenesteproduksjonen til en tårnsentral i Bodø. Dette innebærer bruk av ny teknologi og nye fremgangsmåter for operativt personell. Likevel er tjenestene som skal leveres de samme som tidligere og lufthavnenes kunder skal få det samme servicenivået som tidligere.  Hva endrer seg egentlig med introduksjonen av det digitale kontrolltårnet og hvilke nye risikomomenter introduserer denne endringen?

Kvalitet og Risiko Norge