, , , ,

Risikostyring – Mulighetenes utfordringer

Leder til Mediaplanet Riskostyring, desember 2014


MULIGHETENES UTFORDRINGER…….

Endringer og kriser betyr muligheter. Det er i usikkerhet og risko at forretnings-muligheter ligger og nye verdier kan finnes. Å realisere mulighetene og verdiene krever styring av usikkerhet og risiko, på et stadig tidligere stadium.

Mestring av risiko vinner i konkurransen……

Erkjennelse og læring ….
Den globale finanskrisen ankom ut av ”ingenting”. Den har snart gitt oss hodebry og engstelse i flere år. Det handler om usikkerhet. Oppsøker vi muligheter handler det om risiko. Vi studerer krisenes natur, opprinnelse, iboende mekanismer og menneskelige faktorer for å gjenkjenne mønstre som kan gi grunnlag for gjenkjenning og styring. Få har unngått virkningene av den siste globale finaskrisen, men i Norge har vi vært mindre berørt enn i andre økonomier. I media hører vi at tidligere finanskriser har frembragt etablering av ”barrierer” mot at finanskriser skal forplante seg, dvs. verktøy for å håndtere risiko. Dette er interessant, for bruk av ”barrierer” i form av både fysiske, systemmessige og organisatoriske virkemidler har vært benyttet i industrien lenge, og er innbakt i forskriftene for petroleumsnæringen. At dette nå taes i bruk i nye sektorer – som i finansnæringen – er spennende. Kunnskapen vandrer på tvers av næringer og minner oss om at styring av usikkerhet og risiko følger samme metodikk – uavhengig av anvendelse.

Emerging risk….
Styring av usikkerhet og risiko har de siste 20 årene utviklet seg fra spesialdispliner innen teknikk og finans til å innta ledelsen og styrebordene i små bedrifter og store konsern. Utbredelse og anvendelse har økt raskt. Utviklingen går videre, og nye sammenhenger avdekkes, prøves ut og erfaringer vinnes. Om vi gjerne skulle klart oss uten finanskrisen og dets negative konsekvenser, mobiliseres det i disse tider store ressurser for å mestre usikkerheten på et tidlig stadium. ”Emerging risk” fokuserer nettopp på å kartlegge og styre faktorer som påvirker risiko og usikkerhet tidlig. Det er vår tese at de som behersker metodikker med å predikere risk på et tidligere stadium enn sine konkurrenter vil fremstå som vinnere i kampen om

Styringssystem for bedre resultater …
Å vinne konkurransen om mulighetene dreier seg også om presisjon og treffsikkerhet, nøyaktighet og reproduksjon av predikering av risk. Analyser, reproduksjon og bruk av statistiske metoder gir store fordeler, men krever forberedelser. For å gjenta en suksess må du hvite hvordan dette skjedde i første omgang. Risikostyring er selvfølgelig en integrert del av et helhetlig styringssystem.

Det handler om å ta styring på bedriftens risikobilde og usikkerheter, og å være i stand til å predikere hvor, når og hvordan de vil inntre.
La ledelsen ta styringen over usikkerhetene i din bedrift, og ikke motsatt.
Torolf Paulshus, siv.ing.
Daglig leder
Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
1st Vice President European Organisation for Quality