Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Fagsamling Region Sør 17.10.2017: Kvalitetssikring i kommunesektoren, Arendal kommune

NFKR region Sør inviterte til  åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) fortalte om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Det ble lagt opp til et uformelt møte med gode muligheter for  erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst å benytte anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Fordraget finner du her (innlogget medlemssidene) :  2017_10_17 Kvalitet i Arendal kommune

Karl Mork var tydelig på at den overordnede styringsmåten i Arendal kommunes målstyring.

Som organisasjon er kommunen en kompleks virksomhet medet sammensatt målbilde. I mange tilfeller må kommunen forholde seg til flere mål samtidig som kan være i konflikt med hverandre. Det vil ofte være ulike oppfatninger mellom kommunens interessenter om hva som skal være høyest prioritert og når målene er oppnådd. Videre kan kommunens mangfoldighet og mange interessenter medføre at det kan gå inflasjon i antall mål kommunen jobber mot.

Generelt kan det sies at målstyring som metode har to vesentlige fallgruver; det kan bli for mange mål og målene gjenspeiler ikke virksomhetens formål. Begge forholdene innebærer fare for målforskyvning. Målforskyvning betyr at kommunens viktigste og egentlige mål blir skjøvet til side for andre mål som dukker opp. Delmål kan bli viktigere enn overordnede mål og det som er lett å måle kan bli prioritert høyere enn det som kanskje er viktigere, men vanskeligere å måle. 

Staten og departementene har i senere år måttet kutte kraftig i antall mål i sine tildelingsbrev i forbindelse med statsbudsjettene. Målstyring som metode medfører også utfordringer knyttet til validitet og relabilitet. Hvordan måler vi kvalitet på tjenester som utføres mellom mennesker, og kan vi stole på måleresultatene? Hvordan måles kvaliteten på kontakten mellom helsearbeider og pasient? Hvordan måles sosial utvikling hos barn i barnehagen? Hvordan måler vi kvaliteten på beslutninger i barnevernet? 

En tredje utfordring knyttet til målstyring som har fått mere oppmerksomhet i senere år er endring og utvikling i målbildet. I takt med at brukere, ansatte og teknologi endrer seg må også målene endre seg. De målene som ble satt for et år siden er ikke nødvendigvis riktige i dag. Da må kvalitetssystemet være fleksibelt nok til å fange opp endringene og tilpasse målene. 

 En viktig del av kvalitetsstyringssystemet er forbedringer. En måte å illustrere systematisk arbeid med forbedringer er «kvalitetshjulet» eller PDCA-sirkelen. PDCA står for Plan, Do, Check og Act. PDCA-sirkelen handler om å innarbeide rutiner for hvordan prosesser planlegges, gjennomføres, evalueres og forbedres. Syklusen er kontinuerlig, det vil si at prosessen gjentar seg i det uendelige med nye tiltak, kontroller og forbedringer fortløpende.

NFKR Region Sør vil gjerne takke både foredragsholder og de oppmøtte for en meget vellykket fagsamling med gode diskusjoner og stort engasjement.

– NFKR region Sør

Tema: Kvalitetssikring i kommunesektoren

Foredragsholder: Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet i Arendal Kommune

Dato/Tid: 17.10.2017 kl. 13:00-15:30

Sted: Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus

Foredragsholder Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet i Arendal Kommune.

Kristi Aastorp, Quality Manager Executive, Gard. Ansvarlig for arrangementet for NFKR region Sør v/regionsstyret.

Til informasjon: 

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning, samt ha mulighet for å invitere med gjester. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem» på www.nfkr.no.

Kvalitet og Risiko Norge