, , ,

K&R dagene 2016: Program, foredragsholdere og foredrag

K&R dagene 2016: Holmenkollen 9.-10. juni – Program, foredragsholdere og foredrag finnes vedlagt.

2016-

K&R dagene 2016: – presentasjon av program med tema virksomhetsstyring (se vedlegg).

Foredragsholdere:
  

Nye trender for kvalitetsledelse og metoder (Åpningsforedrag dag1) og
EOQ forbedringsmodell (Avslutningsforedrag dag 1)
v/ Greg Watson, Past President of International Academy for Quality

 Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Bruk av verdi- og risikobasert metode for bedre styring
v/ Aina Bjørknes, Statoil, Business Area Responsible, Global Business Services, Management System

Aina har 30 års erfaring med Verdi-, Risiko- og Prosjektstyring fra Kværner, Visma og Statoil. Hun har i dag det operasjonelle ansvaret for Statoil konsernets styring av oppgaven med å utvikle og implementere styrende dokumentasjon.

Foredraget presenterer bruk av verdi- og risikobasert metode for bedre styring: Erfaringer fra Statoil’s utprøving av risiko- og verdi basert utvikling av styringssystemet. Metoden representerer en bevegelse fra beskrivende styring til slankere styringssystem, hvor styringen kun inneholder ikke-tekniske barrierer og drivere for verdiskaping.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Øyvind

Rotårsaksanalyse – systematisk forbedringsarbeid
v/ Øyvind Lervåg, Quality Programme Lead at Rolls-Royce Marine AS

Øyvind er dybdeekspert på rotårsaksanalyser i Rolls-Royce Marine og jobber med kontinuerlig forbedring. Han er innehaver av “Black Belt” akkreditering i Rolls-Royce, som er høyeste nivå av LEAN og forbedringsagenter.

Med totalt ca 25 års erfaring innen produksjon- og servicenæringer har han ivaretatt total ansvar for drift, salg, prosjekt- og kontraktstyring, Quality and Process Excellence, kontinuerlig forbedring og Programme management.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

erik

Erfaringer med risikostyring i helikopteroperasjoner
v/ Erik Hamremoen, Manager Flight Safety,  Statoil

Studerte ved Luftforsvarets flygerskole ’83 og har bred erfaring som helikopterpilot før han ble ansatt i Statoil. Erik Hamremoen vil dele erfaringer fra samarbeidet som har vært mellom helikopterselskapene, kundene, bransjeorganisasjoner og ansattes organisasjoner over lang tid for å oppnå bedre sikkerhet og kvalitet i helikopteroperasjonene på norsk sokkel.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Hvordan bestemme behovet for styringssystem i organisasjonen ?
v/ Dag Wilhelmsen, seniorrådgiver Flytoget

Dag har et stort engasjement for kvalitet og samfunnsansvar, og han har vært en viktig medspiller også som hovedstyremedlem i NFKR gjennom en rekke år.

Han vil fortelle om en spennende prosess med stort engasjement og en betydelig opp-side. Stikkord er

– Hvordan beskrive virksomhetsstyringen funksjonelt og strukturelt?
– Hvordan sette krav til ønskede løsninger?
– Det er stort utbud av applikasjonsleverandører som tilbyr «ferdig styringssystem»

Utfordringene er felles for mange bedrifter og virksomheter.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Svenn Erik Edal

Erfaringer med å skape det beste klimaet for prosessledelse
v/ Trond Bendiksen og Svein E. Erdal, Deloitte

Som partner i Deloitte Norge, har Svenn Erik betydelig strategisk og operativ erfaring i auto, kjemisk, utstyr, og olje- og gassindustrien. Hans hovedmotivasjon er å forbedre sikkerheten og verdiskaping gjennom bedre planlegging og bedre arbeidsprosesser ved bruk av teknologi, organisering og prestasjonsledelse. Å få den organisatoriske infrastrukturen, med incitamenter og kultur, på plass for å skape kontinuerlig forbedring innen bransjen og dets ulike aktører.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

SMART –  Styring-Måling-Avvik-Risiko-Tiltak
v/ Tarald Johansen, AVINOR, Executive Vice President Safety, Security and Quality

Tarald Johansen leder konsernets Konsernstab for Sikkerhet og miljø, med et ansvarsområde som omfatter fagene Safety, Security, HMS og Ytre miljø. Han innehar funksjonene som selskapets Safety Manager og Kvalitetssjef.

Johansen deler erfaring med implementering av nytt styringssystem SMART: Avinor har gjennom de siste år implementert et nytt styringssystem – Styringssystemet SMART (Styring-Måling-Avvik-Risiko-Tiltak). Systemet skal bidra å operasjonaliserer strategien via et prosessorientert styringssystem. Prosjektet bestod av 4 delprosjekter; Strategisk virksomhetsstyring, Helhetlig risikostyring, Prosessorientert styringssystem og Nytt verktøy for avvikshåndtering.

“Dette har vært litt av en reise for oss som har jobbet med dette i Avinor, og vi ser frem til å presentere hva vi har gjort og dele noen av våre erfaringer på Kvalitet og risikodagene 2016. ”

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Er styringssystemet et dataverktøy?
v/ Henrik Bache Madsen, Programme Manager Styrk TINE SA

Henrik er utdannet siv. ing. fra institutt for industriell økonomi og teknologi ledelse ved NTNU og ETH. Han har 10 år erfaring som konsulent fra Capgemini Consulting og senere som partner i Bene Agere. Han har først og fremst jobbet som programleder med større transformasjonsprosjekter for store virksomheter i inn- og utland.

I TINE er dataverktøyet knyttet til styringssystemet bare en liten del det vi legger i et styringssystem. Foredraget gir et innblikk i hvilke andre elementer vi legger i styringssystemet og prosessen TINE er i  gang med når det gjelder å revitalisere styringssystemet. Vi ser på god praksis rundt hvordan å tenke verktøyet  som en del av et større økosystem med andre dataverktøy, viktige krav vi har definert og hvordan kjøre en god prosess resten av organisasjonen for valg av dataverktøy.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

 Johansen

Grunnmuren i styringssystemet
v/ Egil Johansen, Avdelingsleder kvalitet og risiko i Lyse Elnett AS

Egil er utdannet elektroingeniør og siv.ing. i risikostyring ved Universitet i Stavanger. Han har lengst erfaring fra kraftbransjen, har arbeidet i flere selskaper innenfor bransjen og har vært innom de fleste fagområdene som prosjektering, prosjektledelse, drift og vedlikehold, montasje, kvalitet, HMS og risiko. Han har i flere år vært med i selskapets ledergruppen først med ansvar for montasjevirksomheten og senere for kvalitet og risiko.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

LEAN
v/  Bård Karlsen, Ernst & Young –  Management Consulting Consultant and Contractor

Bård Karlsen er executive director innen EY og er med over 20 års erfaring fra Lean og kontinuerlig forbedring både innen offentlig og privat virksomhet en av Nordens ledende eksperter på området.

Han har gjennomført over 400 prosjekter basert på ulikemetodikker som Lean, Agile, Six Sigma, Shainin Statistical Engineering og en rekke andre metodikker. Han var tidligere ansvarlig for utvikling og implementering av Elkem Business System innenfor en del av Elkem og har sin trening innen Six Sigma fra GE.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Hvorfor virker ikke styringssystemet? – mange kjente fallgruver

(foredragsholder forespurt)

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Praktiske tilnærminger til kvantitativ og kvalitativ risikostyring
v/ Dr. Rune Moen, TINE SA, Corporate Risk Manager og v/ Anders Magnus Løken, DNV GL, Head of Section

Helhetlig risikostyring i praksis; kvalitative og kvantitative tilnærminger. Foredraget vil vise hvordan TINE har bygd opp og operasjonalisert sitt rammeverk for risikostyring, fra praktisk tilnærming på det enkelte meieri og prosjekt, til strategiske oppfølging med konsernledelse og -styre.

DNV GL vil vise en praktisk tilnærming til kvantitativ risikoanalyse, som er en naturlig neste skritt i risikostyringsarbeidet. Det vil bli mulighet for refleksjon og diskusjon rundt god praksis for risikostyring i forskjellige typer organisasjoner.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Statlige IT-prosjekter – fra problem til A-ordning
v/ Viveca Lioddden, Skatteetaten, Senior prosjektleder DGAG SITS

Viveca Liodden er ansatt i Skatteetaten og har de senere årene ledet EDAG-prosjektet, som innførte a-ordningen. Prosjektet var tverretatlig med nærmere 150 prosjektdeltakere og en prosjektramme på ca 600 millioner.

Komplekse prosjekter er ofte rammet av forsinkelser og overskridelser. Årsaker kan være mangelfull ledelse, feil involvering av interessenter, mangelfull styring av brukerkrav som endres undervegs eller krevende teknologiutvikling. I en lang periode var “offentlige IT-prosjekter” synonymt med ordet “skandale”. Foredraget fra Skatteetaten av Viveca Liodden vil gi svar på hvordan noen av disse problemene er blitt håndtert.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Erfaringer med ulike målemetoder, KPI’er
v/ Karsten Boe, SVP, Aker Solutions Subsea

Karsten har 10 års prosjekterfaring fra utbyggingsprosjekter (landbasert og offshore) og har de siste 9 årene jobbet på et strategisk nivå med blant annet utvikling av verktøy for måling av operasjonelle arbeidsprosesser. Han har også jobbet med utvikling og implementering av finans systemer for måling av ikke kvalitet kostnader i større selskaper. Han har mange års erfaring som HSE og kvalitetsrevisor og har ledet og deltatt i granskinger og risikoanalyser av ulik størrelse og detaljeringsgrad. Karsten har fra juni-2014 deltatt aktivt i foreningen som styremedlem i NFKR hovedstyre.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

EFQM og CAF
v/ Even Fossum Svendsen, NTNU, Head of Section, Student & Academic

Even har jobbet med ledelse i 25 år, hovedsakelig knyttet til utdanningsområdet. Gjennom ulike lederposisjoner hatt spesielt fokus på kvalitet, særlig med utgangspunkt i TQM.  Har en master fra CBS med spesialisering i strategi/kvalitet.

EFQM- og CAF-modellene: EFQM og CAF er to av de mest benyttede rammeverk for kvalitet/Excellence i privat og offentlig sektor.  CAF er et noe forenklet rammeverk basert på EFQM modellen, og spesielt rettet mot offentlige virksomheter.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Erfaringer om hva ISO dekker av behovet for styringssystem
v/Siri Mathiesen, leder NFKR Academy

Mitt engasjement i kvalitetsarbeidet er med tanke på at bedriften skal oppnå gode resultater og samtidig ha fornøyde medarbeidere. Kvalitetsarbeid er ikke noe spesielt, det er sunn fornuft og systematisk jobbing. I mitt foredrag om hva ISO 9001 handler om så vil jeg utfordre noen mht hva standarden tar for seg, og hvordan den er til nytte for alle bedrifter. ISO 9001 gir rammer for hva som skal styres og gir noen retningslinjer for hva en skal ta tak i for å ha kontroll.

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!

Avslutningsforedrag:  “Sjef for eget liv”
v/ Professor dr. med. Ingvard Wilhelmsen, leder for Hypokonderklinikken. Hovedstilling v/ Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Ingvard Wilhelmsen (f. 1949) er lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Dessuten er han spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han driver Norges eneste klinikk for hypokondere, har i flere perioder sittet i styret for Norsk Forening for Kognitiv Terapi og er medlem av Academy of Cognitive Therapy.

Wilhelmsen har utgitt en rekke bøker som omhandler kognitiv terapi; “Det er ikke mer synd på deg enn andre” (2011), “Kongen anbefaler – holdninger for folket” (2006), “Livet er et usikkert prosjekt” (2000) og “Hypokondri og kognitiv terapi” (1997″ – i tillegg til herværende bok “Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” (2004).

Foredraget vedlagt – krever innlogging medlemssidene for tilgang!