Oppsummering fra fagsamling 11.02.2016 med tema Barrierestyring

oppsummering fra møte 11. februar 2016, vertskap Trondheim Havn

Leiv_Eiriksson_190

Barrierestyring – hva er det og hvordan jobbe med det

NFKR region Trøndelag avholdt årets første medlemsmøte den 11. februar kl 13:00-15:30 med tema «Barrierestyring» hos Trondheim Havn, hvor temaet ble belyst fra flere interessante vinkler.

Det var 28 påmeldte og 24 som møtte.

NFKR region Trøndelag, ved leder Sigrun Lande Sørensen, åpnet medlemsmøte med et kort årsmøte for 2015. Det ble vedtatt at styret i NFKR region Trøndelag forblir uendret for 2016. For 2015 ble det gjennomført fire medlemsmøter, ref. www.nfkr.no for ytterligere informasjon om faglig innhold fra disse møtene.

 

      

NFKR Trøndelag ser økt antall deltakere på sine medlemsmøter de siste to årene, noe som er gledelig (se bildet).

For fortsatt å kunne gjennomføre gode medlemsmøter oppfordrer NFKR deltakere til å komme med innspill både til tema for medlemsmøter, foredragsholdere samt vertsbedrifter for medlemsmøter. I handlingsplan for 2016 har NFKR region Trøndelag planlagt for fire nye medlemsmøter.

 

Medlemsmøtets vertsbedrift denne gang, var Trondheim Havn.
Kurt Kristiansen, fagleder HMS og Security, ga en kort presentasjon av Trondheim Havn IKS.  Det interkommunale selskapet har havner i Orkanger, Trondheim og Verdal, og ble nylig utvidet med Namsos og Frøya.

Husk:  Tilgang til foredragene krever pålogging medlemssider.

 

 

 

Innlegg

Faginnlegg var fra NTNU ved førsteamanuensis Eirik Albrechtsen – Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse, med tittel «Barrierestyring – analyser og prinsipper».

 

Foredraget 

Albrechtsen beskrev hvordan ulykker kan defineres blant annet gjennom «energimodellen» (Gibson 1961), hvor energi ut av kontroll og som absorberes av et offer (menneske/miljø/materiell), er en ulykke. En barriere er ment å hindre og/eller begrense ulykker. Skadeomfang vil da beregnes ut fra mengden energi som er ut av kontroll. Denne beskrivelsen av en ulykke ble videre sett opp mot en energibarriere modell (Haddon, 1968) med 10 barrierestrategier.
Albrechtsen ga videre en beskrivelse av barrierelementer som et samspill mellom menneske, maskin og organisasjon (MTO).
Avslutningsvis ble begrepet barrierestyring diskutert, hvor basis for barrierestyring finnes i risikovurderinger samt risikohåndtering. For og lykkes må denne basis for barrierestyring må tiltak settes ut i den operative fase.
 


 

Kurt

 

 

 

 

 

Faginnlegg var fra Trondheim Havn ved Kurt Kristiansen, med tittel «Barrierestyring som metodikk for risikostyring av HMS- og security-utfordringer med samkjøring av system og oppfølging av planverk».

 Foredraget

Trondheim Havn er underlagt en «maritim sikkerhetsstyring», blant annet gjennom IMO-regelverk og ISPS-koden (International Ship and Port Facility Securiy Code). Bransjen ser en endring i bruk av risikovurderinger, hvor man tidligere hadde mange (til dels umulige) krav som nå er tatt bort, endret til formkrav (funksjonskrav) som gir grunnlag for økt fokus på egen utførte risikovurderinger med formålstjenlige spesifikke tiltak og gode barrierer basert på de ansattes kunnskap og involvering. Grunnlagskravene for barriere skal være funksjonelle.
Kristiansen ga eksempler på hvordan Trondheim Havn benytter ulike typer risikovurderinger (sårbarhetsanalyser, ROS-analyser for HMS, sikker jobb analyser) som grunnlag for sin barrierestyring.

I HMS- og Security beredskapsarbeidet bruker Trondheim Havn krisehåndteringsverktøyet CIM.
Kristiansen avsluttet med å beskrive pågående arbeider med forbedringer i bransjen knyttet til samkjøring av systemer og planverk, som vil forenkle og forbedre sikkerhetsarbeidet også framover.

Thomas  

Faginnlegg  fra Avinor Værnes ved Operativ sjef Thomas Wintervold, med tittel «Sikkerhet og barrierestyring i Avinor».

Foredraget

 

Luftfartsindustrien er kjent for å være «prosedyrestyrt» med mange internasjonale og nasjonale lover og regler.
Luftfarten ABC og leveregler er:
1. Sikkerhet
2. Punktlighet
(Økonomi)
3. Annen kundeservice.

Avinor har beskrevet flere ulike barrierekategorier i sin metodikk, og de mest brukte er fysiske- og funksjonelle barrierer. For å beskrive risikobildet benyttes i mange tilfeller Bow Tie-prinsippet, slik at man fokuserer både på barrierer som reduserer sannsynlighet for hendelse og barrierer for å redusere konsekvens av inntruffet hendelse.
I luftfart er arbeidet med security-barrierer ofte hendelsesbasert. Wintervold beskrev gjennom eksempler hvordan ulike ulykker gjennom tidene har endret luftfartens barrierer og barriereprinsipper. Gjennom å ha sikkerhet som første prioritet, strenge internasjonale lover og god sikkerhetsstyring, har det aldri vært tryggere å fly, konstaterer Wintervold.

 

 

 

 

 

 

Avslutning fra NFKR – alle presentasjoner vil finnes på www.nfkr.no på medlemssidene.

 

NFKR Trøndelag  for regionstyret; leder Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy

 

 

En barriere kan defineres som: «Tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper»¹. Barrierestyring handler dermed om «koordinerte aktiviteter for å etablere og opprettholde barrierer slik at de til enhver tid opprettholder sin funksjon»¹. Gjennom dette møte ønsker vi å sette fokus på temaet barrierestyring og høre litt om hvordan bedrifter innen ulike bransjer jobber med barrierestyring i sin virksomhet.

¹Definisjon fra Petroleumstilsynet