,

Vinner av NFKR Kvalitetspris 2012 Tor Ingebrigtsen, direktør UNN

NFKR delte for første gang ut sin kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats på verdens kvalitetsdag – Høstkongressen 2012.

Dette hederstegnet anerkjenner personer som gjennom sine oppgaver og adferd har anvendt prinsipper for kvalitet- og risikostyring i offentlig virksomheter og på myndighetsnivå på en suksessfull måte, og dermed har synliggjort betydningen av kvalitet i myndighetsarbeid.

Høstkongress

Vinner av NFKR Kvalitetspris for 2012 er Tor Ingebrigtsen, direktør UNN

Tor Ingebrigtsen (født 1963 i Tromsø) er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Han er professor dr. med. i nevrokirurgi, tiltrådte som administrerende direktør i 2007 og har tidligere vært avdelingsoverlege og avdelingsleder ved nevrokirurgisk avdeling ved samme sykehus. Han har tidligere også arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og i Narvik kommune. Han er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og ble dr.med. i 1998 på et emne om håndtering av lettere hodeskader.

Introduksjon

UNN har kommet vel gjennom omstillingsprosessen som startet i 2007. Stadig flere pasienter får behandling, og utviklingen går videre for å gi pasientene beste mulig tilbud i fremtiden. Økonomisk driver UNN med overskudd, og investerer i nye funksjoner og bygg.
UNN har ganske nylig innført risikostyring som ledelsesverktøy til bruk på en systematisk måte. Dette er nå i bruk i de fleste av UNNs prosesser.

Vurdering

Kriteriene for prisen inneholder 17 delkriterier i 3 hovedgrupper: Tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon. Ingebrigtsen skårer høyt på alle tre hovedkategorier, og imponerer NFKR i sin brede og grundige lederinnsats for kvalitetsarbeidet som startet i 2007.

Ingebrigtsen ser et stort kvalitets- og forbedringsfokus i alt han gjør. Han er svært opptatt av de endelige resultatene for pasientene på UNN. Han har i tillegg sterkt fokus på dokumentasjon av kvalitet i form av kvalitetsregistre, evalueringer osv.
Han bidrar med kvalitetsforbedring i ledelse nasjonalt som medlem i styringsgruppen for det nasjonale topplederprogrammet i helsetjenesten, han sitter i styringsgruppen for revisjonen av medisiner-utdanningen ved Universitetet i Tromsø og bidrar sterkt i regionen med å løfte kvalitetsfokus høyt opp i alle sammenhenger.
UNN har tatt i bruk LEAN som verktøy for forbedring av pasientforløp og her jobbes det systematisk med kvalitetsforbedringer kontinuerlig.

Tor Ingebrigtsen er en verdig vinner av NFKR kvalitetspris.