Om NFKR

Om NFKR


  • Norsk forening for kvalitet og risikostyring er Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningen er et samlingspunkt for erfarings- og informasjonsutveksling, med fokus på kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller innenfor virksomhetsstyring.Norsk forening for kvalitet og risikostyring er «National representative of Norway in the European Organization for Quality» og har dermed ansvar for norsk deltakelse i det internasjonale samarbeid gjennom EOQNFKR er «Full Member Organization» i European Organization for Quality (EOQ). Gjennom EOQ ivaretas foreningens internasjonale kontaktnett. Medlemskapet og engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ gjør at NFKR påvirker utviklingen i Europa ved å delta i EOQs hovedstyre, komiteer og arbeidsgrupper, og henter hjem viktig informasjon om trender og utvikling i andre land.
  • NFKR skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet. Foreningen ble stiftet i januar 2003, og har bygget ut sitt nettverk og tilbud i takt med utviklingen av medlemsaktiviteter.NFKR er en landsdekkende forening med en rekke medlemsfordeler. I tillegg til sentrale konferanser arrangerer foreningen gjennom sine regioner både faglige samlinger, temamøter, bedriftsbesøk, nettverksbygging og regionale konferanser. NFKR har i tillegg samarbeidsavtaler med bl.a. NIRF, NFKH, Standard Norge og KvaLex.
Styret

NFKRs styre, valgt på generalforsamling 7. juni 2017


Ernst Ole Solem

Ernst Ole Solem
Styreleder

Ernst Ole Solem er Kvalitetssjef og Beredskapssjef i Asker Kommune, og har erfaring som IT-sjef.

Han har ledet programmet for innføringen av kvalitetsrammeverket ITIL (IS0-20000), som resulterte i itSMF-prisen Årets Service Management virksomhet, og har videreført dette gjennom prosjektet for ISO-sertifisering av hele kommunen på standardene IS0-9001, 14001 og 27001. IS0-26000 Samfunnsansvar er også implementert i styringssystemet.

Felles ledelsessystem (styringssystemet ) er etablert som et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen godt innarbeidet i kulturen for ledere og medarbeidere. Dette arbeidet har vært synliggjort og gitt læring til andre organisasjoner , og kommunen har for dette arbeidet mottatt NFKRs Kvalitetspris 2016 for myndighetsrelatert innsats.

Ernst Ole har også innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i samarbeid med nabokommune og nødetater, utarbeidet overordnet ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) – risikostyring inngår som del av Felles ledelsessystem. Innmelding av avvik og forbedringer i systemet er også gjort tilgjengelig for innbyggerne gjennom AskerDialogen. Ernst Ole er medlem i NFKRs Hovedstyre og har også vært leder for programkomiteen for Kvalitet & Risikodagene.


Geir Hamre Mathisen

Geir Hamre Mathisen
Nestleder

Geir Hamre Mathisen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en Master of Management fra BI.

Han er Chief Auditor i Aker BP og har variert erfaring fra industrien, hvor karrieren spenner fra produktutvikling av GPS- og treghetsbaserte sensorsystemer for maritim industri, luftfart og forsvarssektoren. Dette inkluderer forretningsutvikling innenfor disse markedene og den oppstrøms verdikilde for olje og gass (leting, boring og brønn, prosjekter samt drift og vedlikehold). De siste ti årene har Geir vært prosjektleder for implementering av nye IT-baserte samarbeidsløsninger i Statoil, jobbet som QRM (Quality and Risk Manager) for utenlandsprosjekter i Statoil, vært sjefsrevisor i Statoils konsernrevisjon og har de siste to og et halvt årene vært leder Kvalitetsfunksjonen i oljeselskapet Det Norske. Denne funksjonen har ansvar for styringssystemet, revisjoner, myndighetskontakt, risikostyring, dokumentkontroll samt ansvar for selskapets anskaffelser av standarder. Han har med dette særdeles lang og bred erfaring fra operasjonelle revisjoner.


Nina Steen Læknes ,

Styremedlem

Nina Steen Læknes er kvalitetssjef i Kruse Smith. Hun er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg og har snart 30 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen fra både byggherreside og entreprenør. Hun har ledet flere store prosjekter.

Hun har også vært en del av et team, som ledet Kruse Smith sin satsing på LEAN construction – involverende planlegging. Hun har alltid vært nysgjerrig på nye metoder, hatt «systemgenet», en involverende lederstil og et behov og ønske om å se sammenhenger.

En overgang til å jobbe med ledelsessystemet og forbedringsprosessen omkring dette, falt derfor naturlig.


Ørjan Slotterøy

Ørjan Slotterøy
Styremedlem

Ørjan Slotterøy har omfattende erfaring fra helhetlig virksomhetsstyring og prosessforbereding.

Siden 2014 har han vært leder for Strategisk virksomhets- og risikostyring i Avinor og hatt ansvar for operasjonalisering, implementering og oppfølging av strategi i Avinor-konsernet.

Ørjan hadde tidligere stillingen som leder for Virksomhetsutvikling i Sykehuspartner HR, hvor han blant annet hadde ansvaret for organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring, innføring av Lean og for kontinuerlig forbedring. Han har også vært aktiv i Lean Forum Norge. Ørjan ble valgt inn i NFKRs Hovedstyre i 2015 og har i perioden som styremedlem i NFKR deltatt i programkomiteen til K&R Dagene 2016 og vært programleder for Verdens Kvalitetsdag 2016. Ørjan har også deltatt aktivt inn mot utforming av ny strategisk plan. Som styremedlem har Ørjan i siste periode hatt særlig fokus på å fremheve regionenes betydning samt å følge opp foreningens økonomi. Disse områdene kommer til å få økt betydning for foreningen i årene som kommer, og vil derfor oppta Ørjans fokus ytterligere dersom han blir gjenvalgt som styremedlem i ny periode.


Siri Viken

Siri Viken
Styremedlem

Siri Viken har utdannelse innenfor IT og økonomi. Hun begynte som konsulent i daværende A/S EDB (EVRY) etter endt utdannelse, hvor hun jobbet med prosjektledelse og UT-utvikling.

Hun gikk videre til ExxonMobil (Esso Norge) i 1991, hvor hun fikk en sentral rolle i et internasjonalt prosjekt som skulle samle alle Esso Europe’s stormaskinmiljø til UK. Siri hadde flere spennende stillinger i sin tid i ExxonMobil, blant annet med å være prosjektleder for år 2000-prosjektet for Norge, flere år i Informasjonsavdelingen med ansvar for medietrening av ledelsen og medieteam. Det var i hennes tid i ExxonMobil at Siri stiftet kjennskap til godt etablerte kvalitetssystemer. Ved sammenslåingen av Exxon og Mobil worldwide fikk Siri ansvar for etablering og opplæring av de beste praksis nettverk i ExxonMobil, EAME. Ved etablering av et nytt datterselskap, Esso Energi, ble hun leder for en avdeling som hadde ansvaret for anskaffelser, HR, lønn og IT. I 2007 begynte hun i Skatteetaten, hvor hun ledet et team som hadde ansvar for implementering av ITIL prosesser i IT-virksomheten. Dette ble etter hvert utvidet til implementering av et ISO 9001 sertifiserbart kvalitetssystem, et arbeid hun har ledet de siste ni årene.


Per Øyvind Herpaasen

Per Øyvind Hjerpaasen
Styremedlem

Per Øyvind Hjerpaasen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og i tillegg til en Master of Management fra BI.

Han har mer enn 25 års ledererfaring fra energisektoren. Dette i hovedsak innenfor kraftforsyning, distribusjon og kraftomsetning, samt olje- og gassindustrien. Han har også jobbet internasjonalt. Utover bred erfaring med linje- og prosjektledelse har han vært engasjert i flere styreverv, også som styreleder. I sin yrkeskarriere har han hatt flere oppgaver innen områder som forretnings- og prosjektutvikling/-gjennomføring, samt forskning og utvikling. Han har bl.a. jobbet mye med teknisk og økonomisk optimalisering av verdikjeder/-systemer innenfor energisektoren. Fra 2017 har Per Øyvind ledet en enhet for kvalitet og risikostyring av Statoils investeringsprosjekter, med fokus på å videreutvikle kvalitet og risikoledelse for å best mulig kunne bidra til varige forbedringer som er påkrevet i en situasjon med stadig mer pressede marginer.

 


Karsten Boe

Karsten Boe
Styremedlem

Karsten Boe er konserndirektør for Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR.  Han er utdannet sivilingeniør fra industriell økonomi fra NTNU og har tjue års erfaring fra komplekse industrimiljøer gjennom ulike stillinger i Norsk Hydro og Aker.

Hans erfaring dekker områdene kvalitet, HMS og compliance. Karsten er konserndirektør for Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR. Han har ti års prosjekterfaring fra utbyggingsprosjekter (land- og offshorebasert) og har de siste ti årene jobbet på strategisk nivå med blant annet utvikling av verktøy for måling av operasjonelle arbeidsprosesser og implementering av finanssystemer for målinger av kostnader relatert til manglende kvalitet i større selskaper. Han har ledet og deltatt i granskninger og risikoanalyser av ulik størrelse og detaljeringsgrad.


Mazhar B. Ahmad
Mazhar B. Ahmad
Styremedlem

Mazhar har tung og variert utdannelse og erfaring fra risikostyring, virksomhetsstyring og compliance: Han er utdannet revisor fra BI Sandvika med Master of Management og moduler i internrevisjon, risikostyring og corporate governance, samt strategi fra Handelshøyskolen BI Oslo. Mazhar er leder for risikostyring i Gjensidigekonsernet. Hans sterkeste sider er analyse og kommunikasjon. Han har allsidig praksis fra mange bransjer og har blant andre arbeidet for KPMG, Deloitte og Riksrevisjonen. Mazhar har vært redaktør i IT-revisorforeningen i ISACA og sitter i redaksjonskomiteen til internrevisorforeningen i Norge.

Administrasjon

NFKRs administrasjon


Torolf PaulshusTorolf Paulshus
Daglig leder NFKR
President EOQ,  The European Organization for Quality 

Torolf Paulshus, siv.ing. fra NTH, og har siden 1978 arbeidet med forsknings administrasjon og kvalitetsledelse inn og utland. Paulshus er også daglig leder / Managing Partner i Effekt og spesialist på strategiske og operative løsninger med integrerte systemer for virksomhetsstyring, informasjonsstyring og risikoledelse.
Han er sertifisert Revisjonsleder, Quality Systems Manager, Risk Manager og ISM revisor, og har undervist i kvalitetsledelse og styringssystemer ved NTNU og Universitetet i Stavanger.

Fra 2011 har han vært styremedlem i EOQ, hvor han fra juni-17 er valgt som EOQ President.
Han har tidligere vært kvalitetssjef i Conoco Norway Inc. i 4 år for Heidrun feltutbyggingen på Haltenbanken, og 11 år i Det Norske Veritas Norge og Midt-Østen som avdelingsleder med oppgaver innen utbygging, drift og vedlikehold av prosess industri, mekanisk industri, utstyrsleverandører og mindre bedrifter, offshore feltutbygging, klassifisering og sertifisering av installasjoner og komponenter og forretningsutvikling.

E-post : tp@nfkr.no
Mobil: +47 908 33 757


Annlaug Astad Annlaug Astad
Kontorsjef og web-ansvarlig

Annlaug Astad er til daglig konsulent og partner i rådgivnings selskapet Effekt, ivaretar også det daglige administrative arbeidet for NFKR som kontorsjef.

Dette omfatter bl.a. web-master, økonomi- og markedsansvarlig inklusive medlemsservice,  informasjonsutsending og koordinering av foreningens aktiviteter inklusive kursavdelingen NFKR Academy.

Annlaug har utdannelse som fra BI, med spesialisering Logistikkledelse. Hun har i tillegg administativ utdannelse som sekretær og markedsfører, med jobb i konsulentbransjen de siste 15 årene og tidligere 12 års erfaring som administrasjons-medarbeider offshore for amerikanske oljeselskaper.

Hun er sertifisert Quality Systems Manager, Risk Manager og Quality Auditor.

E-post:  aa@nfkr.no
Mobil: +47 905 18 464


Siri MathiesenSiri Mathiesen
Kursleder NFKR Academy

Siri har utviklet kursmateriell for NFKR Academy innen kvalitetsledelse og revisjon. Hun er vår faste kursleder og underviser innen kvalitetsledelse og kvalitets standarder, både innen Quality Management (QMS), Quality Auditing (QA/QLA), oppgradering ISO 9001:2015 og ISO 14001. Alle kurs med svært gode tilbakemeldinger som en habil fagperson og med pragmatisk tilnærming. I denne  kursportefølgen tilbys kurs innen alle nivåer, også for akkreditert sertifisering av personell og i henhold til EOQs krav.

Fra 2012-2015 var Siri tilknyttet Statoil som QRM konsulent, blant annet som Quality and Risk Engineer på Johan Sverdrup og Aasta Hansteen prosjektene. I en periode hadde hun også rollen som koordinator for Improvement Agenda, Subsea Delivery Team i Statoil.
Siri har i tillegg erfaring som ledende revisor i Teknologisk Institutt Sertifisering, innen sertifisering av kvalitets og miljø systemer (ISO 9001 og ISO 14001). Du kan ha møtt Siri som TI revisor og kursholder, hun foretok over 350 revisjoner, og rakk innom rollen som kursholder for TI’s 3-dagers kurs i miljøstyrings-systemer, med gode tilbakemeldinger.  Siri har også vært HSEQ ingeniør hos Master Marine samt produkt- & QA-sjef i Genpoint.
Siri er utdannet biokjemisk ingeniør fra UiO, i tillegg til en MBA fra University of Washington. Hun er også DNC sertifisert Coach.

E-post:  siri@nfkr.no
Mobil +47 481 25 325


Vibeke MyråsVibeke Myrås
Kursleder NFKR Academy

Vibeke Myrås begynte å jobbe med NFKR i 2015. I dag er hennes hovedaktivitet å utvikle og holde kurs gjennom NFKR Academy. Hun har også hovedansvar for kurs i Spania og for kurs på nett.

Vibeke har bred erfaring fra prosjekter i store virksomheter både i offentlig og privat sektor, så vel som små private virksomheter. Hun spiller på et bredt spekter av erfaring som spenner fra rollen som QRM i utviklingsprosjekter i Statoil via leder i helsevesenet til ledelse av egne konsulentselskaper.

Vibeke har en MSc. i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger og kan skilte med kompetanse innen risikostyring, krisehåndtering, kvalitetsledelse, revisjonsledelse og sikkerhetsledelse. Hun er også sertifisert Risk Manager, Quality Systems Manager og Quality Lead Auditor.

E-post: vibeke@nfkr.no
Mobil: +47 95173777/+34 602 212 766

Valgkomité

NFKRs valgkomité 2017-2019


Rune E Andersen

Rune E. Andersen
Valgkomité leder

Rune er et faglig fyrtårn i sin funksjon både internt i Statoil og for leverandørindustrien i Norge.

Han har tung faglig bakgrunn innen praktisk og operasjonell anvendelse av  styringssystemer med kvalitetsstyring, risikostyring og revisjoner innen olje og gass, forsvaret, helsesektoren og i telekommunikasjonssektoren

Rune har tidligere vært NFKR hovedstyremedlem i perioden 2008-2012.

Han er ansatt i Statoil og bygget opp og ledet Konsernrevisjonen innen oppstrøms virksomheten fra 2007 til 2011 med ansvar for konsernrevisjonene hovedsakelig innen Europa, Asia og Afrika regionene.

Han er i dag utestajonert i Dar Es Salaam i Statoils landorganisasjon Tanzania og har oppgaven med å koordinere prosjektets tekniske utvikling mot Tanzanias myndighetsorganer.

I tillegg foretar han gjesteforelesninger på ulike Universiteter og høyskoler i Tanzania innen prosjektutvikling og prosjektledelse.

Han er utdannet elektroingeniør med tilleggsutdannelse fra Agder Distriktshøgskole, NTH i Trondheim og BI Handelshøgskolen. Han har også gjennomført Statoils Project Executive Program i samarbeid med Haas Business School på UC Berkeley i 2010-2011.

Rune har internasjonal erfaring fra arbeidsopphold i Singapore og Japan og er en ivrig tilhenger av en kvalitetsfilosofi som enkelt går ut på å være «tett-på» produsenter og deres underleverandører i alle faser av verdiskapningskjeden.

Med sin bakgrunn fra Forsvaret, hvor han på 80-tallet fulgte opp produksjonen av flydeler til F16, sonarer til fregatter, batterier til ubåter, sambandsmateriell, etc. så har han fulgt utviklingen av kvalitets -og risikostyringsstandardene i NATO lenge for de første kvalitets -og risikostyringsstandardene kom til Norge.

Han er medlem av Standard Norges to fagkomiteer for utvikling av Risikostyring og Styringssystem standarder.


Trond Wincentsen, Partner og styreleder i Sonat Consulting AS

Trond Wincentsen
Valgkomité medlem

Trond er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap samt Foretaksøkonom fra NHHK. Han har lang og omfattende erfaring som leder og prosjektleder fra store organisasjoner innen offentlig sektor, bank/finans, oljeindustri og kunnskapsforetak – de siste 13 år som ekstern konsulent/rådgiver. Han har også 6 år som kvalitetsdirektør ved Universitetet i Bergen og 4 år i Det norske Veritas.

Trond har mye erfaring fra bruk av anerkjente kvalitets- og evalueringsmetoder og case verktøy, herunder EFQM Excellence Model. Han har innehatt en rekke verv innen kvalitetsmiljøet nasjonalt (NFKL/Excellence Norway) og regionalt og var 2003 medlem av juryen for Den norske Kvalitetsprisen.

Trond har vært NFKR hovedstyremedlem i 2 perioder 2008-2012 og er mangeårig regionleder for NFKR Hordaland, Bergen.


Tom Berland

Tom Berland
Valgkomité medlem

Tom er seniorrådgiver, Seksjon for Kvalitet og sikkerhet, SINTEF Konsernstab

Han er flerårig medlem av NFKR regionstyre Trøndelag .

Tom er utdannet fysiker og bedriftsøkonom og har yrkesbakgrunn som forsker innenfor optikk, hydrodynamikk og polymerfysikk. Han har jobbet ved Universitetet i Oslo og Televerkets Forskningsinstitutt på Kjeller før han begynte i SINTEF i 1994. I 1997 gikk han over fra forskning til forskningsadministrasjon, med hovedvekt på å utvikle systemer for styring av internasjonale prosjekter i SINTEF. I perioden 2006-2008 var han engasjert av kunnskapsdepartementet og jobbet som norsk nasjonalekspert i avdelingen for programstyring i DG Research i EU-kommisjonen i Brussel. Han har også vært styremedlem i EARMA (European Association for Research Managers and Administrators) i årene 2001-2008. Siden 2009 har han vært redaktør for SINTEFs styringssystem.


Dag Wilhelmsen

Dag Wilhelmsen
Valgkomité medlem

Dag  er seniorrådgiver Flytoget AS  og utdannet sivilingeniør Bygg NTH (NTNU).

Han har 12 års erfaring med offentlig planlegging: Reguleringsplaner, kommuneplaner, fylkesplaner, konsekvensutredninger, veiplaner, g/s-veiplaner, vann-og avløpsplaner,oppmåling samt støyberegninger, og 20 års erfaring med planlegging, bygging og drift av høyhastighetsjernbane i Norge i ulike stillinger som prosjektleder, controller, kvalitetsansvarlig og ulike rådgiverfunksjoner innenfor kvalitet, ytre miljø, security og samfunnsansvar.

Dag har gjennomført halvårsenhet i kvalitet ved Høgskolen i Østfold, er sertifisert  Risk Manager samt sertifisert Quality auditor

Dag har et bredt engasjement i frivillig arbeid som mangeårig medlem i Scheme comitee QMCe, Røde Kors flyktningeguide, DNT-turleder, Naturvernforbundet og Rotary mfl.


Linda Solberg

Linda Solberg
Valgkomié medlem

Linda er Manager Statoil ASA

Hun har erfaring som politisk rådgiver i Oslo Bystyre, fra Utenriksdepartementets Olje og Energi avdeling med ansvar for oppfølging av OPEC og OECD/IEA representasjon, samt fra 23 år i ulike posisjoner i Statoil både oppstrøms og nedstrøms. Spisskompetanse innen controlling, strategi og plan og styringssystem.

Av utdannelse er Linda Can.Polit i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo, Master i Strategisk ledelse fra BI i Oslo og er nå i gang med ny Master i Risikostyring og Sikkerhetsledelse ved Universitetet i Oslo.

Referanseprosjekter:

  • Utenriksdepartementets representant på OPEC møter og i OECD/IEA delegasjon
  • Prosjektansvar for Strategi og Plan arbeide i Statoil’s nedstrøms virksomhet gjennom flere år
  • Lederansvar for Statoil’s Lubricant virksomhet i Stockholm
  • Flere lederstillinger innen Controlling
  • Lederoppgaver som expat i Oilsand prosjektet i Canada
  • Leder for BPM i Corporate Management System i Stavanger
© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER